จังหวัดสุรินทร์

โครงการ "สานสุข สร้างปัญญา
ผ่านกระบวนการกลองยาวพื้นบ้านอีสาน"
โดย กลุ่มดอกหญ้าดิน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านละเอาะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : เจริญพงศ์ ชูเลิศ ( ยอด )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

 

โครงการ "โครงการโรงเรียนยิ้มวันสุข"
โดย โรงเรียนบ้านเถกิง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมชาย อนุรัตน์ (โชติ )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

 

โครงการ "เปิด ปรับ เปลี่ยน"
(3ป. เปิดพื้นที่การเรียนรู้ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนชีวิต)
โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตร มิตรภาพที่ 85

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ประสิทธิ์ ยอดลี ( ประสิทธิ์ )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

 

โครงการ "ห้องเรียนสีเขียว"
โดย โรงเรียนบ้านโชกใต้ ร่วมกับ บ้านนิเวศเกษตรศิลป์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สงัด องอาจ ( หงัด )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)