จังหวัดพะเยา

โครงการ "เรียนรู้ร่วมกันสานสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมชาวไทยพื้นราบ และชาวไทยภูเขา"
โดย กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตําบลบ้านปิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ณรงค์ฤทธิ์ วิชา (ครูเสียด )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)