จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ "เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น สร้างสุขในโรงเรียน"
โดย โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ร่วมกับกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านก่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอุบล สวัสดิ์ผล (อุบล )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)