จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ "สมุนไพรไปทั่ว"
โดย ห้องสมุดลูกข่าง ร่วมกับ โรงเรียนด่านแม่คํามันพิทยาคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : มู หัมหมัดฮาริส กาเหย็ม (ฮาริส )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)