จังหวัดน่าน

โครงการ "ห้องเรียนจิตอาสา พัฒนาความสุข"
โดย กลุ่มสื่ออาสาต้นกล้าฝัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.รุ่งนภา ก๋าวี (บี)

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)

 

โครงการ "ยุวเกษตรต้นกล้าพอเพียง โรงเรียนแม่ขะนิง"
โดย โรงเรียนแม่ขะนิง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นรากรณ์ โพธิ์เกตุ (ครูป๊อก)

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)