จังหวัดตาก

โครงการ "สร้างสื่อ ถนอมสุข
เรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน และชุมชน"
โดย โรงเรียนบ้านสันป่าไร่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : พิทักษ์ ฉิมสุด ( พิทักษ์ )

รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิก)